Godkendelser

Statens tilladelse
Kystdirektoratet, der myndighed på vandet, sidestiller husbåde med lystbåde og indenfor visse rammer kan man frit udlægge husbåde uden yderligere tilladelse. Du kan finde Kystdirektoratets stående tilladelse her.

Havne tilladelse
Havnens ledelse afgør alene hvorvidt man vil have husbåde og om de må anvendes som helårsbeboelse eller fritidshus. Er havnen kommunaldrevet, så ligge beslutningen naturligvis hos kommunen.

Husbåde kan generelt ikke forbydes via lokalplan, idet en lokalplan iflg. dom kun kan udrulles på søterritoriet ifm. byfornyelse af en tidligere erhvervshavn.

Platformen
Godkendelse af platformen sker via Søfartsstyrelsen. Godkendelsen er givet på forhånd og der er dermed ingen ventetid på denne del.

Boligen
Selve boligen skal godkendes via en alm. byggesagsbehandling (bygningsreglementet 2018) i den kommune, hvor den skal udlægges. Boligen skal som udgangspunkt opfylde bygningsreglementet for helårsbolig eller fritidshus, men der skal tages hensyn til, at der er tale om en husbåd.

Skibsregisteret
Det er ikke lovpligtigt at Zunshine Living husbåde registreres i Skibsregisteret. Kun hvis husbåden måler over 20 bruttoregisterton (rumindhold) og den belånes med pant, skal den registres. Under 20 BRT registreres pantet på Tinglysningen. Ved belåning og registrering i Skibsregisteret sparer man 1,5% stempelafgift ift. Tinglysningen, men skal betale et årligt gebyr på kr. 300-800 afhængig af den samlede bruttotonnage.

Ordensreglement
For at sikre ordnede forhold og harmoni blandt havnens brugere forslås der indgåelse af såkaldte Lejekontrakt.